Zilbersheid Uri - Image 01אורי זילברשייד
ד”ר אורי זילברשייד מלמד פילוסופיה מדינית ומינהל ציבורי בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה. כן הוא נותן קורסים על המערכת הפוליטית הגרמנית ועל מדינת הרווחה האירופית ב”מרכז ללימודי גרמניה ואירופה” באותה אוניברסיטה.
זילברשייד חוקר שנים רבות תורות סוציאליסטיות, במרכזן תורת מרקס, ובשלהי 2016 התפרסם כרך א’ של מהדורה חדשה של כתבי מרקס המוקדמים בעריכתו. הכרך נקרא לשאלת היהודים על שם אחד החיבורים של מרקס הכלולים בו.
ב-2015 התפרסם ספרו של זילברשייד שוויון חברתי? לא בחוקתנו! המאבק על אופייה החברתי של החוקה הישראלית מהכרזת העצמאות ועד “חוקה בהסגמה רחבה”. הספר דן בצדדים החברתיים-כלכליים והפוליטיים של המשפט החוקתי הישראלי ומראה כי השוויון החברתי, ותפיסת מדינת הרווחה בכללה וריבונות העם לא נכללו במסמכים השונים, בהם הכרזת העצמאות וחוקי היסוד, המהווים את חוקתה בפועל של ישראל.
זילברשייד פרסם מאמרים אחדים על הרצל, שבהם דן בחזונו החברתי-כלכלי של הרצל והצביע על היותו נטוע במורשת מדינת הרווחה ובמחשבה הסוציאליסטית האוטופית.
זילברשייד היה ממייסדי התנועה החברתית “ברית חברתית” ושימש כמתאם פעולותיה בין השנים 2011-2006. התנועה הייתה ברית (פדרציה) של כמה ארגונים: תנועות הנוער של תנועת העבודה הישראלית, שני ארגוני המורים, שני ארגוני הסטודנטים (שבינתיים התאחדו) וארגונים נוספים. התנועה הגיעה לשיאה ב-2007, כאשר תמכה, בכוחותיהם המשותפים של הארגונים החברים בה, במאבק הסטודנטים להפחתת שכר הלימוד באקדמיה ובמאבק המורים למען שכר ותנאים משופרים.
זילברשייד סבור, כי יש לצאת למאבק מחודש למען מדינת הרווחה בארץ ובעולם. למדינת הרווחה, בהיותה רפורמה של הקיים, יש סיכויים רבים יותר לשינוי המערכת הקיימת לעומת תפיסות רדיקליות יותר. מדינת הרווחה מחזקת את בסיס הדמוקרטיה והשלום, ועל כן נודעת חשיבות רבה לבנייתה וביצורה המחודשים.