ARIE KIZELד”ר אריה קיזל
הוא מרצה בכיר בחוג ללמידה, הוראה והדרכה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה וראש המגמה ללימודי תואר שני בפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך. ד”ר קיזל הוא הנשיא של האגודה הבינלאומית לפילוסופיה עם ילדים (ICPIC)
בין השנים 2010 ל-2015 שמש ראש הוועדה הישראלית גרמנית לחקר ספרי לימוד.
תחומי התמחותו האקדמית הם: פילוסופיה של החינוך, פילוסופיה עם ילדים, חקר ספרי לימוד, חקר נרטיבים של קבוצות חברתיות.
בין פרסומיו – הספרים “היסטוריה משועבדת: ניתוח ביקורתי של תוכניות לימודים וספרי לימוד בהיסטוריה כללית” (2008) ו”הנרטיב המזרחי החדש בישראל” (2014). כמו כן, פירסם עשרות מאמרים אקדמיים בכתבי עת שפיטים מובילים.
הוא משמש מומחה בינלאומי לפדגוגיות דיאלוגיות ומשתתף ביוזמות בינלאומיות לקידומן של פדגוגיות אלה.