Yitzhak Nevoיצחק (יאני) נבו
פרופ’ יצחק (יאני) נבו מלמד במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון. תחומי התמחותו האקדמית הם פילוסופיה אנליטית וההיסטוריה שלה, אתיקה, אתיקה יישומית, ופילוסופיה פוליטית. ספרו אזמל שקהה: הפילוסופיה האנליטית לתמורותיה (ת”א: רסלינג, 2009) מתמקד בתולדות הפילוסופיה האנליטית ומעלה לדיון את שאלת עצם אפשרותה של ההסתלקות האנליטית מן המטפיזיקה המסורתית. פרסם מאמרים וערך ספרים אודות הוגים אנליטיים ופוסט אנליטיים שונים, בהם ל. ויטגנשטיין,  וו. ו. קוויין, דונלד דיוידסון, ריצ’רד רורטי, ג’ון רולס, ר. ברנסטיין ואחרים. בתחום האתיקה היישומית התעניינותו המרכזית היא באתיקה של המחקר המדעי, ובמאפייניה הנורמטיביים של הידיעה המדעית.