BLCD2014_visuel

המלגות ללימוד שפה – קורס קצר (BLCD), מיועדות לתלמידים המעוניינים להתנסות בחוויה תרבותית ולשונית בצרפת, תוך כדי שיפור יכולות השליטה שלהם בשפה.

בחירה: תאריך הסופי להגשת מועמדות ב -1 במאי 2017

במשך 2 שבועות, המועמדים אשר יתקבלו יזכו ללמוד בקורסים אינטנסיביים בצרפתית אשר בסיומם תוענק להם תעודה המעידה על רמת שליטתם בשפה. כל תקופת שהותם תלווה בפעילויות תרבותיות וספורטיביות אשר יעניקו להם הכרות עם צרפת ותושביה.

תאריך המלגה: יום ראשון 30 ביולי עד שבת, 12 אוגוסט, 2017

לפרטים נוספים אודות בית הספר וסביבתו

 

תנאי המלגה

אזרחות ישראלית

רישום באחת מן האוניברסיטאות בישראל

גיל – בין 21 ל-32 שנה

רמת A2 בצרפתית

תנאי התמיכה

הקורסים, הפעילויות התרבותיות, הדיור והתחבורה מפריז למקום ההשתלמויות ימומנו על ידי המכון הצרפתי בישראל

חשוב! כרטיסי הטיסה הם על חשבונם של המלגאים

 כיצד להגיש מועמדות

טפסי המועמדות ימולאו בשפה הצרפתית או באנגלית

הם יכללו:

כל המסמכים הנ”ל יש לשלוח בצרפתית או באנגלית לגב נורית:

j.nourrit@ambfr-il.org