WordItOut-word-cloud-1810811

/ קורסים אינטנסיבים בצרפתית בצרפת

המלגות ללימוד שפה – קורס קצר (BLCD), מיועדות לתלמידים המעוניינים להתנסות בחוויה תרבותית ולשונית בצרפת, תוך כדי שיפור יכולות השליטה שלהם בשפה.

תאריך הסופי להגשת מועמדות ימסר בקרוב

במשך 2 שבועות, המועמדים אשר יתקבלו יזכו ללמוד בקורסים אינטנסיביים בצרפתית אשר בסיומם תוענק להם תעודה המעידה על רמת שליטתם בשפה. כל תקופת שהותם תלווה בפעילויות תרבותיות וספורטיביות אשר יעניקו להם הכרות עם צרפת ותושביה.

תאריך המלגה: אוגוסט

לפרטים נוספים אודות בית הספר וסביבתו 

תנאי המלגה

  • אזרחות ישראלית
  • רישום באחת מן האוניברסיטאות בישראל במגמה לצרפתית
  • גיל – בין 21 ל-32 שנה
  • רמת A2 בצרפתית

תנאי התמיכה

הקורסים, הפעילויות התרבותיות, הדיור והתחבורה מפריז למקום ההשתלמויות ימומנו על ידי המכון הצרפתי בישראל

חשוב! כרטיסי הטיסה הם על חשבונם של המלגאים

 כיצד להגיש מועמדות

טפסי המועמדות ימולאו בשפה הצרפתית או באנגלית

הם יכללו:

כל המסמכים הנ”ל יש לשלוח בצרפתית או באנגלית לגב נורית: אבלין פפירבלט או סלין לאו