arton3864

תאריך הרשמה לשנת 2018 תפורסם בקרוב

התוכנית מעבדת-אזרחות נערכת בצרפת ומכנסת אליה למשך עשרה ימים, השנה צעירים מן העולם כולו לדיון ומחשבה בשאלות של זכויות וחופש האדם בתחום הבריאות.

המכון הצרפתי בישראל מציע מלגת השתתפות לצעיר הפועל בתחום זכויות האדם והעיר.

תנאי קבלת המלגה

  • אזרחות ישראלית
  • גיל 20 עד 26
  • רמה בצרפתית B1
  • פעילות בתחום ההגנה על זכויות אדם (לימודים או פעילות ארגונית או פוליטית)

תנאי התמיכהההוצאות

(עלויות ההשתלמות, הדיור והארוחות)

ישולמו על ידי המכון הצרפתי

בישראל

רק כרטיס הטיסה הוא על חשבון המלגאי

כיצד להגיש מועמדות

 טפסי המועמדות ימולאו ויוגשו בשפה הצרפתית

הם יכללו:

  • טופס מועמדות
  • קורות חיים
  • מכתב כוונות (מוטיבציה)
  • מכתבי המלצה, אחד או שניים

את המכלול המבוקש יש להגיש במלואו לפני ה-30 במרץ 2017 אל:

אבלין פפירבלט

eve.papirblat@ambfr-il.org